Valacyclovir raz na dobę zmniejsza ryzyko przeniesienia opryszczki narządów płciowych czesc 4

Analizę danych przeprowadzono w GlaxoSmithKline, sponsorze badania. Autorzy mieli dostęp do danych pierwotnych, kierowali analizami i podejmowali wszystkie decyzje dotyczące rękopisu i jego przedłożenia do publikacji. Wyniki
Demografia
Proces rozpoczynano w lutym 1998 r., A ostatnia para została przyjęta w lipcu 2001 r. Spośród 4034 badanych par, 1385 z wrażliwych partnerów (34,3 procent) było pozytywnych pod względem HSV-2 w momencie badania, a zatem nie kwalifikowało się, 799 partnerów źródłowych (19,8 procent) nie było pozytywnych pod względem HSV-2, w związku z czym nie kwalifikowali się, a 352 pary (8,7 procent) odmówiły udziału; w związku z tym 1498 par (37,1 procent) z 96 stron przeszło do randomizacji. Czternaście osób (7 przydzielonych do grupy walacyklowiru i 7 do grupy placebo) postanowiło nie przyjmować badanego leku, pozostawiając 1484 uczestniczących par. Continue reading „Valacyclovir raz na dobę zmniejsza ryzyko przeniesienia opryszczki narządów płciowych czesc 4”

Genotyp promotora 5-lipooksygenazy arachidonianu, dietetycznego kwasu arachidonowego i miażdżycy tętnic cd

Przyjmowanie długołańcuchowych wielonienasyconych kwasów tłuszczowych n-3 (kwasy eikozapentaenowy i dokozaheksaenowy) zostało zsumowane, ze względu na wysoką korelację pomiędzy przyjmowaniem tych dwóch kwasów tłuszczowych (korelacja rzędu rang, 0,85). Spożycie kwasu arachidonowego i jego metabolicznego prekursora (kwasu linolowego) były słabo skorelowane (r = 0,15) i zostały oszacowane osobno. Poziomy kwasu linolowego i długołańcuchowych wielonienasyconych kwasów tłuszczowych n-3 w osoczu i tkance są skorelowane z przyjmowaniem odpowiednich kwasów tłuszczowych w diecie20, a te asocjacje zostały oszacowane w badaniu potwierdzającym udział 66 pacjentów. Korelacje Spearmana między spożyciem pokarmu (wyrażone w gramach na 1000 kcal) a odpowiednim kwasem tłuszczowym w osoczu (wyrażonym jako procent całkowitej ilości kwasów tłuszczowych) wynosiły 0,53 (P <0,001) dla kwasów eikozapentaenowego plus dokozaheksaenowego i 0,32 (P = 0,01) dla kwas linolowy. Analiza statystyczna
Skorygowane średnie i wartości P dla różnic między grupami genotypów oszacowano na podstawie średniej wartości współzmiennych przy użyciu regresji metodą najmniejszych kwadratów. Continue reading „Genotyp promotora 5-lipooksygenazy arachidonianu, dietetycznego kwasu arachidonowego i miażdżycy tętnic cd”

Niezadowolenie z praktyki lekarskiej ad

W jednym z badań lekarze częściej niż lekarze płci męskiej twierdzili, że są zadowoleni ze swoich relacji z pacjentami i współpracownikami, i równie chętnie stwierdzili, że są zadowoleni ze swojej kariery, ale o 60 procent częściej niż mężczyźni zgłaszali wypalenie 11. Badanie przeprowadzone na 4500 kobietach lekarzy wykazało, że ogólny poziom zadowolenia z kariery był podobny do stwierdzonego w grupach mieszanych12 Wiek wydaje się wpływać niekonsekwentnie na satysfakcję. W badaniu z 1991 roku starsi interniści znacznie częściej niż młodsi zgłaszali gwałtowny spadek poziomu satysfakcji zawodowej od czasu, gdy weszli do praktyki.13 W innym badaniu krzywa w kształcie litery U reprezentowała prawdopodobieństwo satysfakcji zawodowej wiek, z najbardziej zadowolonymi lekarzami tymi mniej niż 35-letnimi i starszymi w wieku 75 lat14. Natomiast w badaniu kobiet lekarzy młodsi lekarze zgłaszali najniższy poziom zadowolenia z pracy, podczas gdy starsi lekarze zgłaszali najwyższy poziom12.
Dochody nie zawsze generują szczęście, chociaż w jednym badaniu lekarze zarabiający od 250 000 do 299,999 funtów rocznie wykazywali o 98 procent większe prawdopodobieństwo, że będą bardzo zadowoleni ze swojej kariery medycznej, niż ci zarabiający połowę 14. Continue reading „Niezadowolenie z praktyki lekarskiej ad”

Mechanizm wydzielania dwuwęglanów u królika kałowego narażonego na działanie choleragenu

Wodorowęglan może być wydzielany do jelita w cholerze, ponieważ: HCO3. jony są transportowane, lub ponieważ OH. jony gromadzą się i reagują z rozpuszczonym CO2, tworząc HCO3 .. Jeśli HCO3. jony są transportowane do światła z płynu śródmiąższowego, stężenie lumenalne PCO2 powinno wzrosnąć (HCO3a> OH + + CO2); jeśli OH. Continue reading „Mechanizm wydzielania dwuwęglanów u królika kałowego narażonego na działanie choleragenu”

Znaczenie kliniczne krąenia kompleksów immunologicznych w białaczce ludzkiej: STOWARZYSZENIE W OSTREJ LEUKEMII OBECNOŚCI KOMPLEKSÓW IMMUNICZNYCH O NIEPRAWIDŁOWEJ PROGNOZY

Występowanie krążących kompleksów immunologicznych badano w 467 próbkach surowicy od 230 pacjentów z białaczką, stosując test wiązania [125I] Clq. Stwierdzono zwiększoną aktywność wiązania [125I] Clq w surowicy u 40% pacjentów z ostrą białaczką szpikową, 23% z ostrą białaczką limfatyczną, 46% z powodu przełomu blastycznego z przewlekłą białaczką szpikową, 12% z przewlekłą białaczką limfatyczną i 13% z białaczką limfatyczną. przewlekła białaczka szpikowa. U 48 pacjentów testowano także surowicę pod kątem rozpuszczalnych kompleksów immunologicznych za pomocą testu radioaktywnego komórek Raji; korelacja między wynikami dwóch testów była znacząca. Materiał wiążący Clq miał właściwości identyczne z właściwościami kompleksów immunologicznych. Continue reading „Znaczenie kliniczne krąenia kompleksów immunologicznych w białaczce ludzkiej: STOWARZYSZENIE W OSTREJ LEUKEMII OBECNOŚCI KOMPLEKSÓW IMMUNICZNYCH O NIEPRAWIDŁOWEJ PROGNOZY”

Zmiany kształtu, egzocytozy i cytozolowych wolnych zmian wapnia w stymulowanych ludzkich eozynofilach.

Zasadniczo czyste preparaty eozynofilów o normalnej gęstości otrzymane od pacjentów z zespołem hipereozynofilowym (HES) stymulowano czynnikiem dopełniacza 5a (C5a), czynnikiem aktywującym płytki (PAF), FMLP i peptydem aktywującym neutrofile (NAP-1 / IL-8). Badano trzy odpowiedzi, przejściowy wzrost stężenia wolnego wapna cytozolowego ([Ca2 +] i) (pochodzącego z fluorescencji indo-1), zmiany kształtu (mierzone za pomocą turbidymetrii laserowej) i egzocytozę peroksydazy eozynofili (EPO) (ocenianą za pomocą H2O2 / zależna od luminolu chemiluminescencja). Odpowiedzi uzyskano dla wszystkich czterech agonistów, ale C5a i PAF były o wiele silniejsze niż FMLP i NAP-1 / IL-8, które wywoływały jedynie niewielkie efekty. Wstępne traktowanie komórek toksyną krztuścowej osłabiło zmiany [Ca2 +] i, uwalnianie EPO i, w mniejszym stopniu, zmiany kształtu, wskazując, że białka wiążące GTP typu Gi są zaangażowane w procesy transdukcji sygnału zależne od receptora prowadzące do tych odpowiedzi. Wyraźną dysocjację zaobserwowano w kontroli odpowiedzi na zmianę kształtu i egzocytozy EPO. Continue reading „Zmiany kształtu, egzocytozy i cytozolowych wolnych zmian wapnia w stymulowanych ludzkich eozynofilach.”

Wpływ trombiny na homeostazę wapnia w embrionalnych komórkach sercowych kurcząt. Sterowane receptorem wejście wapnia z trisfosforanem inozytolu i białkiem G wrażliwym na toksynę krztuścową jako wtórni posłańcy.

Trombina zwiększa wewnątrzkomórkowy wapń ([Ca ++] i) w kilku typach komórek i powoduje dodatni efekt inotropowy w sercu. Przeanalizowaliśmy mechanizm indukowanego trombiną wzrostu [Ca ++] i w embrionalnych komórkach serca kurcząt obciążonych fluorescencyjnym wskaźnikiem wapnia, indo-1. Trombina (1 U / ml) zwiększała zarówno skurczową jak i rozkurczową [Ca ++] i z 617 +/- 62 i 324 +/- 46 do 1041 +/- 93 i 587 +/- 38 nM, odpowiednio. Po początkowym gwałtownym zwiększeniu [Ca ++] i nastąpił bardziej trwały wzrost. Wystąpił związany wzrost siły skurczu, częstotliwości bicia i czasu trwania akcji. Continue reading „Wpływ trombiny na homeostazę wapnia w embrionalnych komórkach sercowych kurcząt. Sterowane receptorem wejście wapnia z trisfosforanem inozytolu i białkiem G wrażliwym na toksynę krztuścową jako wtórni posłańcy.”

Dziedziczny defekt enzymatyczny w porfirogenezie skórnej: zmniejszona aktywność dekarboksylazy uroporfirynogenu.

Aktywność dekarboksylazy uroporfirynogenu mierzono w wątrobie i erytrocytach zdrowych osób oraz u pacjentów z porfirią cutanea tarda i ich krewnymi. U pacjentów z porfirią skórną tardą aktywność dekarboksylazy wątrobowej uroporfirynogenu była znacząco zmniejszona (średnio 0,43 U / mg białka, zakres 0,25-0,99) w porównaniu z normalnymi osobnikami (średnio 1,61 U / mg białka, zakres 1,27-2,42). Dekarboksylaza uroporfiryndogenu erytrocytów również była zmniejszona u pacjentów z porofirogenezą skórną. Średnia aktywność enzymatyczna erytrocytów u mężczyzn wynosiła 0,23 U / mg Hb (zakres 0,16-0,30), a u kobiet 0,17 U / mg Hb (zakres 0,15-0,18) w porównaniu ze średnią wartości u zdrowych osób 0,38 U / mg Hb (zakres 0,33-0,45) u mężczyzn i 0,26 U / mg Hb (zakres 0,18-0,36) u kobiet. W teście erytrocytów wykryto wiele przykładów zmniejszonej aktywności dekarboksylazy uroporfiryrenowej u członków trzech rodzin pacjentów z porfirią skórną skórną. Continue reading „Dziedziczny defekt enzymatyczny w porfirogenezie skórnej: zmniejszona aktywność dekarboksylazy uroporfirynogenu.”

Zapobieganie wyrastaniu komórek mięśni gładkich z blaszki miażdżycowej człowieka za pomocą rekombinowanej cytotoksyny swoistej dla receptora naskórkowego czynnika wzrostu.

Gładka proliferacja komórek mięśniowych w obrębie tętnic jest głównym wydarzeniem związanym z zwężeniem naczyń po angioplastyce balonowej i operacji obejścia. Techniki ograniczania proliferacji komórek mięśni gładkich nie przyniosły jednak żadnych korzyści terapeutycznych w tych warunkach. Może to odzwierciedlać obecny brak wystarczająco silnych i specyficznych inhibitorów proliferacji komórek mięśni gładkich. DAB389 EGF jest genetycznie modyfikowanym białkiem fuzyjnym, w którym domenę wiążącą receptor toksyny błoniczej zastąpiono ludzkim naskórkowym czynnikiem wzrostu. Oceniliśmy wpływ tej toksyny fuzyjnej na ludzkie komórki mięśni gładkich naczyniowych w hodowli. Continue reading „Zapobieganie wyrastaniu komórek mięśni gładkich z blaszki miażdżycowej człowieka za pomocą rekombinowanej cytotoksyny swoistej dla receptora naskórkowego czynnika wzrostu.”

Przyspieszenie tworzenia kompleksu trombina-antytrombina u tylnych szczurów poprzez cząsteczki podobne do heparyny związane ze śródbłonkiem.

Zbadaliśmy rolę cząsteczek heparynopodobnych w regulacji krzepnięcia poprzez perfuzję zadów tylnych szczura za pomocą oczyszczonej ludzkiej trombiny i jej inhibitora osoczowego, antytrombiny. Nasze dane wskazują, że kontakt składników hemostatycznych ze śródbłonkiem zwiększa szybkość tworzenia kompleksu trombina-antytrombina aż 19-krotnie ponad nieskatalizowaną szybkością interakcji enzym-inhibitor. Cząsteczki podobne do heparyny odpowiadają za przyspieszenie działania antytrombiny. Ilość kompleksu trombina-antytrombina wytworzona w preparacie tylnej kończyny po wstępnym traktowaniu układu naczyniowego oczyszczoną heparyną Flavobacterium lub z dodaniem czynnika IV płytek do składników hemostatycznych była równa poziomom niekatalizowanym. Te heparynopodobne cząsteczki wydają się być ściśle związane z powierzchnią światła śródbłonka, ponieważ nie mogą być wykryte w fizjologicznym buforze, który został perfundowany przez zwierzę. Continue reading „Przyspieszenie tworzenia kompleksu trombina-antytrombina u tylnych szczurów poprzez cząsteczki podobne do heparyny związane ze śródbłonkiem.”