Valacyclovir raz na dobę zmniejsza ryzyko przeniesienia opryszczki narządów płciowych czesc 4

Analizę danych przeprowadzono w GlaxoSmithKline, sponsorze badania. Autorzy mieli dostęp do danych pierwotnych, kierowali analizami i podejmowali wszystkie decyzje dotyczące rękopisu i jego przedłożenia do publikacji. Wyniki
Demografia
Proces rozpoczynano w lutym 1998 r., A ostatnia para została przyjęta w lipcu 2001 r. Spośród 4034 badanych par, 1385 z wrażliwych partnerów (34,3 procent) było pozytywnych pod względem HSV-2 w momencie badania, a zatem nie kwalifikowało się, 799 partnerów źródłowych (19,8 procent) nie było pozytywnych pod względem HSV-2, w związku z czym nie kwalifikowali się, a 352 pary (8,7 procent) odmówiły udziału; w związku z tym 1498 par (37,1 procent) z 96 stron przeszło do randomizacji. Czternaście osób (7 przydzielonych do grupy walacyklowiru i 7 do grupy placebo) postanowiło nie przyjmować badanego leku, pozostawiając 1484 uczestniczących par. Continue reading „Valacyclovir raz na dobę zmniejsza ryzyko przeniesienia opryszczki narządów płciowych czesc 4”

Genotyp promotora 5-lipooksygenazy arachidonianu, dietetycznego kwasu arachidonowego i miażdżycy tętnic cd

Przyjmowanie długołańcuchowych wielonienasyconych kwasów tłuszczowych n-3 (kwasy eikozapentaenowy i dokozaheksaenowy) zostało zsumowane, ze względu na wysoką korelację pomiędzy przyjmowaniem tych dwóch kwasów tłuszczowych (korelacja rzędu rang, 0,85). Spożycie kwasu arachidonowego i jego metabolicznego prekursora (kwasu linolowego) były słabo skorelowane (r = 0,15) i zostały oszacowane osobno. Poziomy kwasu linolowego i długołańcuchowych wielonienasyconych kwasów tłuszczowych n-3 w osoczu i tkance są skorelowane z przyjmowaniem odpowiednich kwasów tłuszczowych w diecie20, a te asocjacje zostały oszacowane w badaniu potwierdzającym udział 66 pacjentów. Korelacje Spearmana między spożyciem pokarmu (wyrażone w gramach na 1000 kcal) a odpowiednim kwasem tłuszczowym w osoczu (wyrażonym jako procent całkowitej ilości kwasów tłuszczowych) wynosiły 0,53 (P <0,001) dla kwasów eikozapentaenowego plus dokozaheksaenowego i 0,32 (P = 0,01) dla kwas linolowy. Analiza statystyczna
Skorygowane średnie i wartości P dla różnic między grupami genotypów oszacowano na podstawie średniej wartości współzmiennych przy użyciu regresji metodą najmniejszych kwadratów. Continue reading „Genotyp promotora 5-lipooksygenazy arachidonianu, dietetycznego kwasu arachidonowego i miażdżycy tętnic cd”

Niezadowolenie z praktyki lekarskiej ad

W jednym z badań lekarze częściej niż lekarze płci męskiej twierdzili, że są zadowoleni ze swoich relacji z pacjentami i współpracownikami, i równie chętnie stwierdzili, że są zadowoleni ze swojej kariery, ale o 60 procent częściej niż mężczyźni zgłaszali wypalenie 11. Badanie przeprowadzone na 4500 kobietach lekarzy wykazało, że ogólny poziom zadowolenia z kariery był podobny do stwierdzonego w grupach mieszanych12 Wiek wydaje się wpływać niekonsekwentnie na satysfakcję. W badaniu z 1991 roku starsi interniści znacznie częściej niż młodsi zgłaszali gwałtowny spadek poziomu satysfakcji zawodowej od czasu, gdy weszli do praktyki.13 W innym badaniu krzywa w kształcie litery U reprezentowała prawdopodobieństwo satysfakcji zawodowej wiek, z najbardziej zadowolonymi lekarzami tymi mniej niż 35-letnimi i starszymi w wieku 75 lat14. Natomiast w badaniu kobiet lekarzy młodsi lekarze zgłaszali najniższy poziom zadowolenia z pracy, podczas gdy starsi lekarze zgłaszali najwyższy poziom12.
Dochody nie zawsze generują szczęście, chociaż w jednym badaniu lekarze zarabiający od 250 000 do 299,999 funtów rocznie wykazywali o 98 procent większe prawdopodobieństwo, że będą bardzo zadowoleni ze swojej kariery medycznej, niż ci zarabiający połowę 14. Continue reading „Niezadowolenie z praktyki lekarskiej ad”

Cytometria szpiku i rokowanie w szpiczaku.

Wcześniej wykazaliśmy, że analiza cytometrii przepływowej komórek szpiku kostnego z barwionymi akrydyną jest przydatna do obiektywnego wyliczenia i charakteryzowania komórek plazmatycznych od pacjentów ze szpiczakiem, często wykazujących nieprawidłowy DNA i podwyższoną zawartość RNA. W raporcie dotyczącym 77 wcześniej nieleczonych pacjentów, badaliśmy biologiczne i prognostyczne implikacje tych ilościowych parametrów komórek nowotworowych. Stopień zaangażowania szpiku przez nowotwór, zarówno w analizie mikroskopowej, jak i cytometrycznej, korelował z klinicznie uzyskanym stadium masy guza. Badanie produktu o względnej zawartości RNA komórek nowotworowych i nacieku nowotworu szpiku (jako miary zdolności metabolicznej do wytwarzania immunoglobulin) w odniesieniu do stężenia białka szpiczaka w surowicy wykazało różnice w wydajności produkcji immunoglobuliny i / lub katabolizmu. Stwierdzono odwrotną zależność pomiędzy stopniem zajętości guza szpikowego a indeksem RNA, co sugeruje bardziej agresywne zachowanie szpiczaka u pacjentów z niską zawartością RNA komórek rakowych. Continue reading „Cytometria szpiku i rokowanie w szpiczaku.”

Redukcja ekspresji receptora czynnika wzrostu I pod względem działania antysensownego tłumi złośliwy fenotyp ludzkiego płaskonabłonkowego mięsaka prążkowia wyrostka zębodołowego.

Ekspresję insulinopodobnych czynników wzrostu (IGF) i ich receptorów powiązano z proliferacją komórkową i rakotwórczością w wielu układach modelowych. Ponieważ komórki rabdomowcowokomórkowe wyrażają receptory IGF-I, pętla autokrynna lub parakrynowa z udziałem tego receptora i jego ligandów może częściowo odpowiadać za charakterystykę wzrostu tego nowotworu. W celu bezpośredniej oceny roli receptora IGF-I we wzroście komórek rabdomowotworczaka i rakotwórczości, komórkową linię komórek mięśniaka prążkowanokomórkowego człowieka z wysoką ekspresją receptora IGF-I transfekowano antysensownym wektorem ekspresyjnym amplifikowalnego receptora IGF-I. Cztery unikalne, transfekowane klony analizowano i stwierdzono, że mają zmniejszoną ekspresję receptora IGF-1 w stosunku do linii rodzicielskiej. Integracja sekwencji antysensownej została zademonstrowana za pomocą analizy Southern blot, a ekspresja komunikatu antysensownego w tych klonach została wykazana w teście ochrony przed nukleazą S1. Continue reading „Redukcja ekspresji receptora czynnika wzrostu I pod względem działania antysensownego tłumi złośliwy fenotyp ludzkiego płaskonabłonkowego mięsaka prążkowia wyrostka zębodołowego.”

Aktywny czynnik IXa blokujący zapobiega powstawaniu wewnątrznaczyniowego skrzepliny w naczyniach wieńcowych bez hamowania koagulacji zewnątrznaczyniowej w modelu zakrzepicy u psów.

W celu oceny wpływu czynnika IX / IXa na zakrzepicę wewnątrznaczyniową badano model zakrzepicy wieńcowej u psów. Tworzenie zakrzepu zapoczątkowywano przez przyłożenie prądu do igły w obwodowej tętnicy wieńcowej. Gdy rozwinęło się 50% okluzji naczynia, prąd został zatrzymany i zwierzęta otrzymały dożylny bolus albo soli fizjologicznej, bydlęcy czynnik glutamyloglicylowy-arginylowy IXa (IXai), konkurencyjny inhibitor zestawu czynnika IXa do swoistego kompleksu aktywacji czynnika X bydlęcy czynnik IX lub heparyna. Zwierzęta otrzymujące sól fizjologiczną lub czynnik IX rozwinęły zamknięcie wieńcowe z powodu zakrzepu fibryny / płytki w 70 . 11 min. Continue reading „Aktywny czynnik IXa blokujący zapobiega powstawaniu wewnątrznaczyniowego skrzepliny w naczyniach wieńcowych bez hamowania koagulacji zewnątrznaczyniowej w modelu zakrzepicy u psów.”

Lisofosfatydylocholina transkrypcyjnie indukuje ekspresję genów czynnika wzrostu w hodowanych ludzkich komórkach śródbłonka.

Lizofosfatydylocholina (lizo-PC) jest głównym fosfolipidowym komponentem aterogennych lipoprotein (np. Utlenionych LDL i beta-VLDL), a także może być generowana przez działanie wydzielanej przez leukocyt fosfolipazę A2 w miejscach zapalenia. Wcześniej informowaliśmy, że lizo-PC może aktywować hodowane endoteliny, co powoduje selektywną regulację w górę cząsteczek adhezyjnych, takich jak cząsteczka adhezyjna komórek naczyniowych-1 i międzykomórkowa cząsteczka adhezyjna-1. W badaniu tym stwierdziliśmy, że lizo-PC zwiększa poziomy mRNA w stanie równowagi dla dwóch czynników wzrostu mięśni gładkich / skierowanych na fibroblast, łańcuchów A i B PDGF i białka wiążącego EGF podobnego do heparyny (HB-EGF), w hodowlach. ludzkie komórki śródbłonka. Continue reading „Lisofosfatydylocholina transkrypcyjnie indukuje ekspresję genów czynnika wzrostu w hodowanych ludzkich komórkach śródbłonka.”

Nieprawidłowa funkcja limfocytów B z krwi obwodowej pacjentów ze szpiczakiem mnogim. Brak korelacji między liczbą komórek potencjalnie zdolnych do wydzielania immunoglobuliny M i poziomów immunoglobulin w surowicy.

Pacjenci ze szpiczakiem mnogim wykazują niedobór normalnych immunoglobulin poliklonalnych w surowicy. Aby określić przyczyny tego spadku, oceniliśmy ilościowo i porównaliśmy liczbę limfocytów powierzchniowych IgM + B oraz liczbę komórek B podatnych na transformację wirusem Epsteina-Barra (EBV) o stężeniu IgM w surowicy. Stężenia IgM w surowicy różniły się znacznie u poszczególnych pacjentów, czasowo zmieniając się z niewykrywalnych na normalne ilości, a następnie spadając ponownie do poziomu niewykrywalnego. Przejściowy wzrost do normalnych stężeń IgM w surowicy zaobserwowano u 42% pacjentów ocenianych w dwóch lub więcej punktach czasowych. Spośród 44 pacjentów 52% wykazało brak korelacji pomiędzy liczbą komórek B IgM + (sIgM +) powierzchniowych a stężeniem IgM w surowicy. Continue reading „Nieprawidłowa funkcja limfocytów B z krwi obwodowej pacjentów ze szpiczakiem mnogim. Brak korelacji między liczbą komórek potencjalnie zdolnych do wydzielania immunoglobuliny M i poziomów immunoglobulin w surowicy.”

Rola metabolicznej produkcji CO2 w odpowiedzi na wentylację w ćwiczeniach stacjonarnych.

Zbadaliśmy rolę metabolicznego wytwarzania CO2 w hiperpenerii wysiłku mięśniowego, porównując odpowiedź wentylacji pęcherzyków płucnych z umiarkowanym poziomem wysiłku z odpowiedzią na żylny wlew CO2 w spoczynku. Badania przeprowadzono na czterech owieczkach, które zostały przeszkolone do biegania na bieżni. Owce zostały kaniulowane na żylną, żylną perfuzję, tak aby CO2 mógł zostać wprowadzony do obwodowej krwi żylnej przez płuca błony w obwodzie perfuzyjnym. Owce oddychały powietrzem w pomieszczeniu przez rurkę dotchawiczą wszczepioną przez tracheostomię, a próbki gazów, które straciły ważność, zostały zebrane w celu pomiaru szybkości wytwarzania CO2 i zużycia O2. Wszystkie pomiary zostały wykonane w stanie ustalonym. Continue reading „Rola metabolicznej produkcji CO2 w odpowiedzi na wentylację w ćwiczeniach stacjonarnych.”

Cholera, Chloroform i Science of Medicine: Life of John Snow

John Snow od dawna był szanowany, w szczególności przez anestezjologów i pracowników służby zdrowia, za pionierską pracę medyczną, którą wykonał w XIX wieku. Ale większość pism o Śniegu (który był wujkiem mojego męża) skupiła się na znieczuleniu lub zdrowiu publicznym. W związku z tym uważany był on być może za postać nieco donkiszotyczną, dobrze znaną na równoległych, ale niezwiązanych ze sobą polach. Książka ta stanowi jednak syntezę Śniegu, holistycznego opisu lekarza medycyny z połowy XIX wieku, którego głównym celem było wykorzystanie nauki z tamtych czasów w celu poprawy wiedzy medycznej na temat choroby i klinicznego leczenia chorób. Zespół z Michigan State University, który zbadał tę książkę, podjął rozsądną decyzję, aby mieć jednego pisarza u steru. Continue reading „Cholera, Chloroform i Science of Medicine: Life of John Snow”