Badanie kontrolowane placebo interferonu gamma-1b u pacjentów z idiopatycznym włóknieniem płuc ad 6

W pierwotnej analizie skuteczności nie było istotnej różnicy w czasie przeżycia wolnego od progresji pomiędzy interferonem gamma-1b a grupami placebo: mediana czasu do śmierci lub progresji choroby, odpowiednio 439 i 344 dni (P = 0,5) (ryc. 1). Współczynnik ryzyka zgonu lub progresji choroby w grupie interferonu gamma-1b, w porównaniu z grupą placebo, wynosił 0,9 (przedział ufności 95%, 0,6 do 1,2). Postęp choroby lub zgon wystąpiły u 46 procent pacjentów w grupie interferonu gamma-1b i 52 procent w grupie placebo. Większość pierwotnych zdarzeń w punkcie końcowym (88 procent) to zdarzenia związane z postępem choroby, a nie śmierć, a większość zdarzeń związanych z progresją choroby w obu grupach (62 procent) stanowiły wzrost poziomu P (A-a) O2 w spoczynku. Nie zaobserwowano efektu leczenia w odniesieniu do średniej zmiany od linii podstawowej do 48 tygodnia w FVC (-0,20 litra w grupie interferonu gamma-1b i -0,16 litra w grupie placebo), P (A-a) O2 ( Odpowiednio 3,3 i 2,9 mm Hg) lub zdolność dyfuzji tlenku węgla (odpowiednio -1,0 i -0,7 ml na minutę na mm Hg). Nie było również znaczącej różnicy między grupami w średniej zmianie w zwłóknieniu płuc w CT o wysokiej rozdzielczości lub w wcześniej zdefiniowanej alternatywnej definicji przeżycia wolnego od progresji (dane nie przedstawione).
Rycina 2. Rycina 2. Szacunki Kaplan-Meier dotyczące całkowitego przeżycia pacjentów z idiopatycznym włóknieniem płuc. U wszystkich badanych pacjentów ustalono stan życiowy w momencie ukończenia studiów. Nie było statystycznie istotnego wpływu na całkowite przeżycie. Szesnastu spośród 162 pacjentów w grupie interferonu gamma-1b (10 procent) zmarło, w porównaniu z 28 z 168 pacjentów w grupie placebo (17 procent) (P = 0,08). Współczynnik ryzyka zgonu w grupie interferonu gamma-1b w porównaniu z grupą placebo wynosił 0,6 (przedział ufności 95%, od 0,3 do 1,1) (ryc. 2). Analiza kohorty pacjentów leczonych adherentnie wykazała bezwzględną redukcję ryzyka zgonu o 9 procent w grupie interferonu gamma-1b, w porównaniu z grupą placebo, oraz względną redukcję ryzyka o 66 procent (5 procent 126 pacjentów w grupie interferonu gamma-1b i 14 procent z 143 pacjentów w grupie placebo zmarło, P = 0,02). Współczynnik ryzyka zgonu w grupie interferonu gamma-1b, w porównaniu z grupą placebo, wynosił 0,3 (przedział ufności 95%, 0,1 do 0,9).
Analizy eksploracyjne sugerowały, że wpływ leczenia na ryzyko śmierci zależał od wartości FVC w punkcie wyjściowym (P = 0,05 przy użyciu testu do interakcji) i okazało się, że leczenie wywarło większy wpływ na przeżywalność u pacjentów z mniejszym nasileniem upośledzenie czynności płuc niż u osób z cięższym upośledzeniem. Wśród pacjentów z wartością wyjściową FVC powyżej mediany (co najmniej 62 procent wartości przewidywanej) zmarło 4 procent z 86 pacjentów z grupy interferonu gamma-1b, w porównaniu z 12 procentami z 88 pacjentów w grupie placebo (P = 0,04). Odwrotnie, wśród 156 pacjentów z wyjściową wartością FVC, która była mniejsza niż 62 procent wartości przewidywanej, nie było widocznych korzyści dla przeżycia (śmiertelność 17 procent w grupie interferon gamma-1b i 21 procent w grupie placebo, P = 0,6)
[hasła pokrewne: Mimośród, Enterolambrisentan, cilostazol ]
[patrz też: talasemie, hbsag badanie, butiqjula allegro ]