Farmakokinetyka acetylacji. Powolny fenotyp acetylatora jest powodowany przez zmniejszoną lub nieobecną N-acetylotransferazę aryloaminową w wątrobie ludzkiej.

Podstawę biochemiczną leżącą u podłoża genetycznego polimorfizmu N-acetylacji leku badano za pomocą kombinacji testów in vivo i in vitro aktywności N-acetylotransferazy aryloaminy (NAT) i zawartości w ludzkiej wątrobie. Fenotyp acetylatora 26 pacjentów chirurgicznych oznaczono przy użyciu kofeiny jako nieszkodliwego leku sondującego przez pomiar stosunku molowego 5-acetylo-amino-6-formyloamino-3-metylouracylu do 1-metyloksantyny w moczu. Następnie wykonano biopsje klinowe wątroby od tych pacjentów i wątroby od 24 dawców narządów do pomiaru aktywności N-acetylotransferazy z substratem sulfamethazyny i do ilościowego oznaczenia immunoreaktywnego białka N-acetylotransferazy. Metabolizm in vivo (metabolity kofeiny w moczu) i in vitro (acetylowanie sulfamethazyny) aktywności N-acetylo-transferazy korelował bardzo wysoko (r = 0,98). Ponadto u wszystkich badanych pacjentów powolna acetylacja zarówno in vivo, jak i in vitro była związana ze zmniejszeniem ilości immunodetekcyjnego białka N-acetylotransferazy w cytozolu wątrobowym w porównaniu z obserwowanym w cytozolach z szybkich wątróbek acetylacyjnych. Dwie kinetycznie odmienne aktywności enzymów, oznaczone NAT-1 i NAT-2, zostały częściowo oczyszczone z wątroby o niskiej i wysokiej aktywności i określono ich związek ze stanem acetylatora. Mała zdolność do acetylowania była związana ze zmniejszeniem zawartości wątroby obu tych immunologicznie pokrewnych białek. Wyniki pokazują, że genetycznie uszkodzone N-acetylowanie aryloaminy jest spowodowane równoległym spadkiem ilości dwóch strukturalnie i funkcjonalnie podobnych enzymów acetylacyjnych.
[przypisy: mielopatia szyjna leczenie, przetoka ustno zatokowa, przepuklina przeponowa objawy ]