Porównanie wazopresyny i epinefryny w przypadku pozaszpitalnej resuscytacji krążeniowo-oddechowej cd

Jeśli spontaniczne krążenie nie zostało przywrócone w ciągu trzech minut po pierwszym wstrzyknięciu badanego leku, ponownie wstrzyknięto ten sam lek w tej samej dawce. Jeśli spontaniczne krążenie nie zostało jeszcze przywrócone, pacjentowi podano dodatkowy zastrzyk epinefryny według uznania lekarza ratunkowego, który zarządzał próbą CPR. Wszystkie leki wstrzykiwano wyłącznie dożylnie, a następnie 20 ml normalnej soli fizjologicznej. Badacze i lekarze nie byli świadomi przypisania leku do badania, chyba że dekodowanie stało się klinicznie niezbędne do leczenia w okresie po resuscytacji; w takim przypadku należało poinformować komitet monitorujący dane i bezpieczeństwo. Dodatkowe interwencje, takie jak podawanie wodorowęglanu sodu, atropiny, lidokainy lub amiodaronu i fibrynoliza były stosowane według uznania lekarza kierującego próbą CPR.
Dokumentacja
Próba CPR została udokumentowana zgodnie ze stylem Utstein 13; dane zostały wprowadzone do bazy danych przez jednego badacza, a następnie zostały dwukrotnie zweryfikowane przez dwóch innych badaczy, którzy nie byli świadomi przydzielenia grupy do leczenia. Oryginalne dane zostały udostępnione komitetowi ds. Monitorowania danych i bezpieczeństwa w celu niezależnej kontroli. Funkcję neurologiczną u pacjentów, którzy przeżyli, zaklasyfikowano według oceny zdolności mózgowej.14
Analiza statystyczna
Oszacowanie liczby potrzebnych pacjentów uzyskano podczas analizy innego badania dotyczącego pozaszpitalnego zatrzymania krążenia15. Obliczenia oparto na możliwej poprawie związanej z lekiem w odniesieniu do wyniku 25%, poziomu istotności 0,05, dwustronna analiza i moc 80 procent. Zgodnie z tymi obliczeniami 571 pacjentów na grupę może być konieczne, aby wykazać istotną klinicznie różnicę w częstości hospitalizacji pomiędzy dwiema grupami terapeutycznymi; dodanie marginesu bezpieczeństwa wynoszącego 30 procent spowodowało oszacowanie 1500 pacjentów w całym badaniu. Analizę przeprowadzono zgodnie z zasadą zamiaru leczenia; test chi-kwadrat został użyty do określenia różnic między grupami w odniesieniu do pierwotnego i wtórnego punktu końcowego. Określono stosunki kursów i ich 95-procentowe przedziały ufności. Porównania charakterystyk pacjentów i wyników przeżycia testowano za pomocą testu chi-kwadrat, testu chi-kwadrat dla trendu, dokładnego testu Fishera lub testu t Studenta, stosownie do przypadku. Analiza logistyczno-regresyjna została wykorzystana do kontroli możliwych możliwych zakłóceń zmiennych powiązanych z różnymi punktami końcowymi. Wszystkie wartości P są dwustronne; nie dokonano korekt dla wielokrotnych porównań.
Wyniki
Tabela 1. Tabela 1. Choroby układu sercowo-naczyniowego pacjentów. Tabela 2. Tabela 2. Podstawowa charakterystyka pacjentów. Rysunek 1. Rysunek 1. Schemat blokowy badania i analizy. Badanie przeprowadzono od czerwca 1999 r. Do marca 2002 r .; tylko jedna wewnętrzna, ślepa administracyjna analiza okresowa została przeprowadzona w czerwcu 2000 r. po randomizacji 200 pacjentów, a wyniki zostały ujawnione tylko komitetowi monitorującemu dane i bezpieczeństwo. W tej analizie ustalono, że badanie było bezpieczne, że randomizacja działała prawidłowo i że nie zgłoszono żadnych zdarzeń niepożądanych
[patrz też: wdrożenia magento, celiprolol, Mimośród ]
[hasła pokrewne: amarantus ekspandowany co to znaczy, uszkodzona łąkotka objawy, adidas superstar damskie allegro ]