Randomizowane porównanie chirurgii omijającej tętnic wieńcowych poza pompą i na pompie Multivessel cd

Zdarzenia niepożądane i stan objawowy odnotowano u wszystkich pacjentów, w tym u tych, którzy nie chcieli wrócić do angiografii. Cewnikowanie lewej komory wykonano standardową techniką Judkinsa przez doświadczonego kardiologa interwencyjnego. Kiedy tylko było to możliwe, przeszczepiony lewy wewnętrzny przeszczep tętnicy-klatki piersiowej był selektywnie intubowany, a obrazy uzyskiwano w wielu projekcjach. Gdy nie można było zidentyfikować przeszczepu, uzyskano aortogram. Rodzime naczynia badano tylko wtedy, gdy znaleziono zablokowany przeszczep. Wszystkie angiogramy zostały zinterpretowane przez interwencyjnego kardiologa, który nie był świadomy oryginalnych badań pacjentów i którzy nie wykonywali powtarzanej angiografii. Drożność została zdefiniowana jako dowolny przepływ przez przeszczep i rodzime naczynie. Uważano, że szczepienie nie miało charakteru obronnego, jeśli zaobserwowano kikut lub brak przepływu w aorcie. Obrazy zostały pozyskane cyfrowo w laboratorium kardiologa Siemensa, skalibrowanego do przestrzennego zniekształcenia w ilościowej angiografii wieńcowej. Wszystkie obrazy cyfrowe zostały zanalizowane w sposób zaślepiony przez doświadczonego obserwatora. Optymalną ramę i projekcję wybrano, aby pokazać zespolenie lewej wewnętrznej tętnicy piersiowej z lewą przednią tętnicą zstępującą z najmniejszym skróceniem i zachodzeniem na siebie, a następnie przeanalizowano za pomocą oprogramowania CMS, wersja 4.1 (Medis). Automatyczna detekcja krawędzi została następnie ręcznie dostosowana, a zwężenia w punkcie zespolenia zostały określone ilościowo zarówno jako minimalna średnica światła w pomiarach bezwzględnych (milimetrach), jak i jako procent średnicy referencyjnej, która była normalną średnicą lewej wewnętrznej tętnicy piersiowej po prostu proksymalnie do zespolenia.
Analiza statystyczna
Badanie zostało przeprowadzone, aby wykryć różnicę minimalnej średnicy światła między grupą pompową i pompową wynoszącą 0,3 mm, z założonym odchyleniem standardowym 0,5 mm (moc 80 procent i dwustronny poziom alfa 0,05 ), biorąc pod uwagę zapis 100 pacjentów. Środki (. SD) zostały użyte do opisania zmiennych ciągłych, a częstotliwości zostały obliczone dla zmiennych jakościowych. Różnice między grupami leczenia porównano z zastosowaniem dwustronnego błędu typu I, testu t Studenta lub testu U Manna-Whitneya dla zmiennych ciągłych. Test chi-kwadrat został użyty dla zmiennych jakościowych. Aby przeanalizować dane dotyczące poziomów troponiny T w osoczu, pole pod krzywą stężenie-czas obliczono metodą trapezoidalną dla każdego pacjenta, a różnice związane z leczeniem w obszarze pod krzywą porównano następnie za pomocą testu t-Studenta. Zmienne wynikowe analizowano na zasadzie zamiaru leczenia. Wszystkie podane wartości P są dwustronne. W trakcie tego badania nie przeprowadzono żadnych analiz pośrednich.
Wyniki
Populacja pacjentów
Od stycznia 2000 r. Do stycznia 2002 r. Losowo wybrano 104 pacjentów: 50 z operacji na pompach i 54 z operacji poza pompą. Stwierdzono, że jeden pacjent w grupie leczonej na pompę miał nieoperacyjnego raka płuca po randomizacji i nie poddano pomostowaniu tętnic wieńcowych. Analizy oparte są na pozostałych 103 pacjentach.
Tabela 1. Tabela 1. Podstawowa i śródoperacyjna charakterystyka pacjentów
[przypisy: Enterolambrisentan, Białkomocz, cilostazol ]
[patrz też: spodziectwo żołędziowe, zespół reitera objawy, przetoka ustno zatokowa ]