Stosowanie procedur operacyjnych o wysokich kosztach przez beneficjentów Medicare zapisanych w planach zdrowotnych typu „for-profit” i „non-profit” czesc 4

Ta formuła daje największą względną wagę do bardzo zaludnionych okręgów, w których zapisy w planie opieki zdrowotnej są relatywnie równomiernie rozłożone między planami non-profit i not-for-profit. Średnie różnice (średnie ważone) między powiatami między dwoma rodzajami planów zostały ocenione przy użyciu ważonego, sparowanego testu t i odpowiadającego przedziału ufności. Wykorzystanie tych wag jest zasadniczo równoważne z dopasowaniem do skłonności-score.12 Wszystkie analizy przeprowadzono za pomocą oprogramowania statystycznego SAS. W analizach ważonych użyliśmy PROC SURVEYMEANS, aby uzyskać odpowiednie oszacowania błędu standardowego.13 Wartość AP mniejsza niż 0,05 została uznana za wskazującą na istotność statystyczną. Wyniki
Charakterystyka planów zdrowotnych
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka planów zdrowotnych. Plany zdrowotne dla zysku w naszej analizie miały niższą całkowitą liczbę zarejestrowanych na plan i mniejszą liczbę zarejestrowanych Medicare na plan niż plany nienastawione na zysk (Tabela 1). Prawdopodobnie były zorganizowane jako niezależne stowarzyszenia praktyków i działały przez krótszy okres czasu niż plany non-profit, i były bardziej rozpowszechnione na południowym Atlantyku, w północnej części centralnej (wschodniej i zachodniej), i południowe regiony centralne niż gdzie indziej.
Tabela 2. Tabela 2. Socjodemograficzne zestawienie schematów zdrowotnych typu for-profit i non-profit . 166 planów zdrowotnych dla zysku stanowiło 69 procent badanej próby, a 88 planów zdrowotnych non-profit zapisało pozostałe 31 procent. Średnia proporcja przypadku programów charytatywnych typu non-profit i non-profit różniła się (Tabela 2). W planach zdrowotnych dla zysku zapisano znacznie wyższy średni odsetek beneficjentów czarnych niż plany not-for-profit (11% w porównaniu z 6%, P <0,001) oraz znacznie wyższy odsetek beneficjentów o niskim poziomie wykształcenia (25 procent vs 16 procent, P <0,001). Programy zdrowotne typu non-profit zapisały większy odsetek mieszkańców obszarów wiejskich niż plany typu for-profit (9% do 6%, P = 0,009).
Częstotliwość korzystania z procedur o wysokich kosztach
Tabela 3. Tabela 3. Niedostosowane wskaźniki wykorzystania procedur o wysokich kosztach w planach zdrowotnych typu for-profit i non-profit . Nieskorygowana stopa wykorzystania wysokokosztowych procedur operacyjnych była konsekwentnie niższa wśród beneficjentów zapisanych na plany zdrowotne typu non-profit niż wśród osób zapisanych na cele nastawione na zysk (tabela 3). Średnia różnica w częstości zabiegów między dwoma rodzajami planu wahała się od 31,6 na 10 000 w przypadku cewnikowania serca do 0,8 na 10 000 w przypadku otwartej cholecystektomii. Różnice między dwoma typami planu w zakresie cewnikowania serca, pomostowania tętnic wieńcowych, przezskórnej angioplastyki wieńcowej i endarterektomii tętnicy szyjnej były statystycznie istotne (P <0,05). Gdy różnice zostały wyrażone jako odsetek stopy zysku, programy non-profit miały stopy procedur, które wahały się od 24,6 procent mniej niż plany na rzecz zysku (w przypadku cewnikowania serca) do 7,5 procent mniej (otwarte cholecystektomia). W przypadku 6 z 12 procedur stawka not-for-profit była o ponad 20% niższa niż stopa zysku.
Tabela 4
[patrz też: dekstrometorfan, Mimośród, Enterolambrisentan ]
[patrz też: amarantus ekspandowany co to znaczy, uszkodzona łąkotka objawy, adidas superstar damskie allegro ]